Close
mun. Odorheiu Secuiesc , jud. Harghita, 535600 Str. Victoriei nr. 44, ap. 3
+40 724 303 499 spicegarden@gmail.com

Protecția datelor personale

Cine suntem noi?
Societatea Recol Procom Srl, cu sediul în mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Victoriei nr.44., ap: 3, jud. Harghita, , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J19/142/2014, având CUI: RO33122128
Ce sunt datele cu caracter personal?
Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?
Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:
categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
scopurile pentru care prelucrăm acele date cu caracter personal
temeiurile care justifică prelucrările noastre
persoanele către divulgăm datele
perioada pentru care stocăm datele
consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră
drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;
detaliile noastre de contact
Categoriile de date prelucrate, scopurile, temeiurile

Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru

Scopul prelucrării
pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare
pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți
pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare
Temeiul prelucrării
consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim
Categoriile de date prelucrate
adresa IP
identificatori cookies
alţi identificatori online
identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID)
data şi ora accesării website-ului
istoricul vizitelor
solicitarea web
data şi ora solicitării/data și ora accesării website-ului
dispozitivul de pe care accesați website-ul
tipul de browser de Internet şi limba browser-ului
informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile)
informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră
informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru

Scopul prelucrării
cunoașterea opiniilor dumneavoastră
Temeiul prelucrării
consimțământul dumneavoastră
Categoriile de date prelucrate
datele dumneavoastră pe care ni le-ați transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ați întreprins-o – like/altă reacție sau conținutul comentariului dumneavoastră)

Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă

Scopul prelucrării
uneori există o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele
Temeiul prelucrării
obligația legală pe care o avem
Categoriile de date prelucrate
datele dumneavoastră solicitate de către autoritățile publice

Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane

Scopul prelucrării
constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute
Temeiul prelucrării
îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime
Categoriile de date prelucrate
nume și prenume
datele din documentul de identitate
datele dumneavoastră solicitate de către entitățile sus menționate

Prevenirea fraudelor

Scopul prelucrării
suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate, iar din acest motiv putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date)
Temeiul prelucrării
interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre
Categoriile de date prelucrate
nume și prenume
datele din documentul de identitate
Cui vom divulga datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră?
Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei Recol Procom SRL care vă prelucrează datele cu caracter personal (ie, societatea căreia i-ați furnizate datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități.
În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.
De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.
În ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.
Cât vom păstra datele dumneavoastră
Vom stoca datele dumneavoastră până când atingem scopul prelucrării acestor date. Această regulă reflectă principiul prevăzut în art. 5 al. 1 lit. e impus prin Regulament şi este în strânsă legătura cu principiile prevăzute la art. 5 al. 1 lit. c și d. Astfel, prin stabilirea corectă a perioadei de retenţie a datelor se evită prelucrarea unor date irelevante, incorecte sau neactualizate.

Regulamentul nu prevede perioade minime sau maxime de retenţie a datelor, însă Societatea va reevaluarea periodic scopurile prelucrărilor, pentru a se evita situaţiile în care prelucrarea continuă deşi scopul a fost atins.

Perioada de retenţie se va stabili şi prin raportare la temeiul legal al prelucrării. În cazurile în care prelucrarea se realizează în scopul executării unei obligaţii legale, termenele de retenţie sunt în multe situaţii prevăzute prin acte normative.
În acest sens statele de plată se vor păstra pentru 50 de ani, dosarele de personal 75 de ani, iar actele contabile între 5 si 10 ani.

În lipsa unor prevederi legale exprese, în anumite cazuri este necesar ca datele prelucrate să fie reţinute pentru o perioadă mai lungă, chiar după atingerea scopului iniţial. Ne referim în particular la retenţia datelor pentru protejarea intereselor Societății, formularea unor apărări în cadrul dosarelor litigioase, în scop probatoriu în cazul unor controale din partea autorităţilor. În aceste cazuri Societatea stabilește o perioadă de retenţie de trei ani (perioada generală de prescripţie).
Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizați datele
În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu dumneavoastră, să vă vindem produsele sau să vă prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care v-ar putea interesa.
Inexistența unui proces decizional automatizat
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze întrun mod similar într-o măsură semnificativă.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare
Drepturile dumneavoastră
Dreptul de acces la date
Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
Dreptul la rectificarea datelor
Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor
Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul de a obiecta
Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
Dreptul la retragerea consimţământului
În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Cum vă puteți exercita drepturile?
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.
Datele noastre de contact
Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.
Datele noastre de contact
Denumire completă: SC RECOL PROCOM SRL
Adresă sediu social (adresă corespondență): mun. Odorheiu Secuiesc, Str. Victoriei nr.44., ap: 3, jud. Harghita
Număr de telefon: ‬+40 724 303 499
Adresă de email: spicegarden@gmail.com
Website: https://spicegarden.ro.

Ultima actualizare
SC RECOL PROCOM SRL

23.03.2021